Sly Grrl

Sly Grrl Sock
437 yds / 4 oz
7 – 8 sts = 1” on #1 to #3 needles US
100% Merino
Hand Wash