Bad Grrl

Bad Grrl
420 yds / 100 gms
7-8 sts = 1” on #1 to #3 needles
80% Superwash Merino 20% nylon
Machine Washable